Parenteel van Fredericus Mauricius Hanson (22.3)
(Heule)

1. Fredericus Mauricius HANSON (° Heule 1883)

dochter Petrus Franciscus HANSON en Silvia Leonie Octavie COUSSEMENT

° Heule 24 mrt. 1883
g. Charles COTTIGNIER, 61 j., schrijver, Heule
g. Joannes CALLEMIN, 69 j., gewezen veldwachter, Heule

N° 71. Het jaar achttien honderd drie en tachentig, den zes en twintigsten Maart, ten drie uren des namiddags, voor ons Petrus Aloisius Devos, Schepen gedelegeerden ambtenaar van den Brugerstand der gemeente Heule is verschenen Petrus Franciscus Hanson, baardscheerder, oud drie en dertig jaren alhier woonachtig. De welken ons heeft vertoond een kind zynde van het mansgeslacht geboren eergisteren ten vier uren des namiddags in zyne wooning hier in deze gemeente Sectie A, van hem vertooner en van zijn huysvrouwe Silvia Ludovica Octavia Coussement, huishoudster oud een en dertig jaren, alhier woonachtig en waar aan hy verklaard te geven de voornamen van Fredericus Mauricius. Gemelde vertooning ende verklaring gedaan in de tegenwoordigheid van Charles Cottignier, schrijver, oud eenenzestig jaren, en Joannes Callemin, gewezen veldwachter, oud negen en zestig jaren, beide alhier woonachtig, en na lezing dezer akt dadelyk opgesteld, de komparant en de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. Ch. Cottignier) (Sign. J Callemin) (Sign. P Hanson) (Sign. PA Devos)

24 mrt. 1883 geboorte Sectie A, Heule  
       
  overlijden    
  begrafenis    

+