Marie Anna BERNAERT (13) IV/6

  Type Datum Plaats
Aktegegevens Geboorteakte 19 mei 1892 16.00 uur Wannegem-Lede, Kruishoutem (Oost-Vlaanderen)
Akte
Gezin BERNAERT - LEUTENEZ
Transcriptie
Mei Bernaert

Het jaar achttien honderd twee en negentig, den negentienden Mei om vier ure namiddag voor ons Pierre Van Cauwenberghe Schepen in eersten rang bij overlijden van d'heer Burgemeester ambtenaar van den burgerlijken stand van Wannegem-Lede is verschenen : Leo Bernaert, oud vijfendertig jaar, herbergier, geboren te Mullem en wonende te Wannegem-Lede,

dewelke ons heeft verklaard dat gisteren om tien ure savonds in deze gemeente geboren is een kind van het vrouwelijke geslacht van hem vertoonder en van zije huisvrouw Marie-Virginie Leutenez, oud tweeentwintig jaren, winkelierster, geboren en wonende te Wannegem-Lede.

Welk kind hij heeft vertoond en waaraan hij heeft verklaard te geven de voornamen van Marie-Anna. Deze verklaring en vertooning gedaan in bijzijn van Frederic De Poorter, oud dryenveertig jaar, landbouwer en Charles Louis Van Calster, oud eenenveertig jaar, dienstknecht, beiden alhier wonende door den aangever aangestelde getuigen welke na gedane voorlezing dezen aanstonds opgestelden akte geteekend heeft, de eerste getuige, benevens de vader, en de tweede verklaard heeft niet te kunnen teekenen als ongeleerd zynde.

(Sign. Leo Bernaerd)

(Sign. Frederik De Poorter) (Sign. PVCauwenberghe)