BSG Zaventem 1823

Personen

kind Petrus DE GREEF
° Zaventem 10 feb. 1823 - 19.00 uur
 
aangever Judocus DE GREEF, 25 j., werckman (arbeijder), Zaventem vader
  Anna Maria DE BOEK, (arbeijdster), Zaventem moeder
getuige Petrus Antonius BRONS, 44 j., papiermaeker, Zaventem  
getuige Guilliam ELSOCHT, 40 j., pachter, Zaventem  

Akte Zaventem 10 feb. 1823 - 18.00 uur

In den jaere achtien hondert dry en twintig den tienden dag der maend februarij ten ses uren savonds is voor ons Laurentius Wellens schepenen ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Saventhem, omtreks van Brussel, provintie van Zuyd Brabant, gecompareert Judocus De Greef werckman oud vyfentwintig jaeren tot Saventhem, den welken ons heeft vertoont een kind synde van het mannelyk geslacht, geboren op heden date dezen ten negen uren voornoen van hem verklaerder en van Anna Maria De Boeck syne huysvrouwe en waer aen hy verklaert heeft te geven den voornaem van Petrus, de voornoemd verklaeringe en vertooninge gedaen in de tegenwoordigheyd van Petrus Antonius Brons papiermaeker oud vierenveertig jaeren ende Guilliam Elsocht pachter oud veertig jaeren beyde tot Saventhem, die dezen acte naer voorlesinge met ons hebben geteekent, den vader verklaert niet te konnen schryven,
(Sign. G: Elsocht) (Sign. PA Brons) (Sing. L. Wellens schepen)

Extract Zaventem 28 okt. 1849

Extrakt uijt den register der acten van Geboorten der Gemeynte van Saventhem, arrondissement Brussel Provintie Braband.
Het jaer duijzend acht honderd drij en twintig, den tienden februarius ten negen uren voormiddag is in deze gemeijnte geboren Petrus De Greef, zone van Judocus De Greef en Anna Maria De Boek, echtgenoten beroep van arbeijders woonagtig in deze gemeijnte.
Van extract conforme afgeleverd door ons ondergeteekenden schepen officier van den civilen staet te Saventhem den 23 8ber 1849.
(Sign. J.F. Vloebergh)