BSG Berg 1827

Personen

kind Anna Maria JANSSENS
° Berg 1 dec. 1827 - 22.00 uur
 
aangever Joannes Franciscus JANSSENS, 35 j., arbyder, wyk D nummer 50, Berg
° Steenokkerzeel
vader
  Joanna DOMS, 36 j., arbydster, wyk D nummer 50, Berg
° Berg
moeder
getuige Guillelmus ECKELERE, 27 j., landbouwer, Berg  
getuige Cornele BELEYN, 45 j., landbouwer, Berg  

Akte Berg 2 dec. 1827

Op heden den tweeden December duyzend acht honderd zeven-en-twintig, ten agt ueren voor middag, voor Ons Guillelmus De Coster Burgemeester, ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Bergh, distrikt Brussel, is gecompareerd Joannes Franciscus Janssens oud vyfendertig iaeren, arbyder, geboren te Steynokerzeel woonende te Bergh wyk D nummer vyftig; den welken ons getoont heeft een kind van het vrouwelyk geslagt geboren in der komparante wooninge, gisteren den eersten deezer maend ten tien ueren des avonds, van hem komparant ende van Joanna Doms zyne huysvrouwe, oud zesendertig iaerne, arbydster geboren en woonende te Bergh, en aen welk kind hy verklaert te geven de voornaemen van Anna Maria.
Alles in de tegenwoordigheyd van Cornele Beleyn [Guillelmus Eckelere] oud vyfenveertig [zeventwintig] jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh, en van Cornele Beleyn, oud vyfenveertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Bergh; en naer voorlezing dezer hebben den vader ende de getuygen met ons deezen akt onderteekent
(Sign. J: F: Janssens) (Sign. G Eckelere) (Sign. C. Beleijn) (Sign. G Decoster)

Extract Berg 20 okt. 1849

Extrakt uyt eenen geborteakt ingeschreven op den register van den Borgerlyken Stand der gemeynte Bergh, van het jaer 1827.
In den jare duyzend acht honderd zeven en twintig, den eersten December is te Bergh geboren: Anna Maria Janssens, dochter van Joannes Franciscus Janssens, oud vyf en dertig jaren, arbeyder, geboren te Steynockerzeel, woonende te Bergh en van Joanna Doms, zyne huysvrouw, oud zesendertig jaren, geboren en woonende te Bergh.
Afgeleverd door ons, Borgemeester amptenaer van den Borgerlyken stand der Gemeynte Bergh, den 20 october 1800 negen en veertig.
(Sign. J.M. Verbist)

Extract Berg 3 mei 1864

Extrakt uyt eenen register der akten van den Borgerlyken Stand der gemeente Bergh Arrondissement Brussel van het jaar 1827.
Op heden den eersten December duyzend achthonderd zeven-en-twintig is te Bergh geboren Anna Maria Janssens dochter van Joannes Franciscus Janssens en van Joanna Doms zyne huysvrouw.
Afgeleverd, door ons Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der gemeente Bergh, op liber papier op het vertoonen van een certificaat van behoeftigheyd, afgeleverd door den Borgemeester van Saventhem den tweeden Mey 1800 vier en zestig.
Te Bergh den 3 Mey 1800 vier en zestig.
(Sign. J Verstraeten)