BSO Berg 1827

Personen

overledene Joanna DOMS, 36 j., dagloonster, Berg
° Berg
 
aangever    
aangever    
  Jan Francies JANSSENS, daglooner, Berg echtgenoot
  Francies DOMS, landbouwer, Berg vader
  Maria Josepha SCHOREELS, landbouwer, Berg moeder

Akte Berg 5 dec. 1864

Extract Bert 20 okt. 1849

Extrakt uyt eenen overlydingsakt ingeschreven op den register van den Borgerlyken Stand der gemeynte Bergh, van het jaer 1827.
In den jare duyzend acht honderd zeven en twintig den vyfden December is te Bergh overleden: Joanna Doms, dagloonster, oud zesendertig jaren, geboren en woonende te Bergh, huysvrouw van Jan Francis Janssens, daglooner, woonende te Bergh, dochter van Francis Doms en Maria Josepha Schoreels.
Afgeleverd door ons Borgemeester amptenaer van den Borgerlyken Stand der gemeynte Bergh, den 20 october 1800 negen en veertig.
(Sign. J.M. Verbist)

Extract Berg 3 mei 1864

Extrakt uyt eenen register der akten van overlydingen der Gemeente Bergh Arrondissement Brussel van 't jaar 1827.
Op heden den vyfden December duyzend achthonderd zeven-en-twintig is te Bergh overleden Joanna Doms oud zes en dertig jaren geboren te Bergh, dagloonersse woonende te Bergh, huysvrouwe van Jan Francies Janssens, daglooner, woonende te Bergh, dochter van Francies Doms en van Maria Josepha Schoreels landbouwers te Bergh.
Afgeleverd, op libre papier op het vertoonen van een certificaet van behoeftigheyd, afgeleverd te Saventhem voor den Borgemeester op den tweeden Mey 1800 vier en zestig, door ons Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der gemeente Bergh dezen derden Mey 1800 vier-en-zestig
(Sign. J Verstraeten)