Extract BSO Kortenberg 1829 nr. 5

Personen

overledene Maria Elizabeth LOMBAERTS, 48 j., Kortenberg
° Grimbergen
+ Kortenberg 29 mrt. 1829 - 9.00 uur
 
aangever Petrus STRUELENS, 45 j., landbouwer, Kortenberg echtgenoot
aangever Louis ELSKENS, 57 j., veldwachter, Kortenberg  

Akte Kortenberg 30 mrt. 1829 - 17.00 uur

AKTE VAN OVERLIJDING N° 5
Het jaar achttien honderd negenentwintig, den dertigsten der maand Maart ten vijf uren des naarmiddag, zijn voor ons Lambertus Josephus Schuermans, Assessor, Gedelegueerde Ambtenaar van den Burgerlijken-Stand der gemeente van Cortenberg, distrikt Leuven, provintie Zuid-Braband, verschenen Petrus Struelens, oud vijfenveertig jaren, landbouwer, man van de overledene en Louis Elskens, oud zevenenvijftig jaren, veldwachter, beide wonende in deze Gemeente, dewelke ons hebben verklaart dat Maria Elizabeth Lombaerts, oud acht en veertig jaren, geboren te Grimbergen, en wonende alhier, vrouw van den eersten verklaarder overleden is in hare wooning alhier gelegen gisteren omtrent negen uren van den morgent. Ende verklaarders gezamentlijk hebben met ons dezen tegenwoordigen akt van overlijding geteekend, na dat denzelven hun was voorgelezen.
(Geteekend) P. Struelens | L. Elskens | L.J. Schuermans

Extract Kortenberg 3 mei 1864

KONINKRYK BELGIE PROVINCIE Braband ARRONDISSEMENT Loven GEMEENTE Cortenbergh BURGERLYKE STAND AKTE N° 5 Pro-Deo
Extract uit het register van overlydings akten, der gemeente Cortenbergh over den jare 1800 negenentwintig.
Den Negentwintigsten Meert achttien honderd negenentwintig is te Cortenbergh overleden Maria Elisabeth Lombaerts, oud achtenveertig jaren, geboren te Grimbergen, woonende te Cortenbergh, vrouw van Petrus Struelens, dochter van N. ... N. ...
Voor eensluidend uittreksel, afgeleverd door ons ondergeteekenden Ambtenaer van den Burgerlyken Stand der gemeente Cortenbergh deze 3 Mey 1864
(Sign. F. Hensmans)
Vu par Nous, Président du Tribunal de première instance, seant à Louvain, pour législation de la signature du sieur F. Hensmans officier de l'Etat civil de la commune de Cortenberg.
Louvain, le 4 Mai 1864
(Sign. P Poullet)