BSH Berg 1829

Personen

bruidegom Joannes Franciscus JANSSENS, 36 j., daglooner, Berg
° Steenokkerzeel 23 sep. 1792
weduwnaer
bruid Elisabeth SMITS, 27 j., dienstmeyd, Muizen
° Rijmenam 27 dec. 1801
 
vader bruidegom Gillis JANSSENS
+ Steenokkerzeel 25 aug. 1820
overleden
moeder bruidegom Barbara GOOVAERTS
+ Steenokkerzeel 28 okt. 1824
overleden
vader bruid Cornelis SMITS, arbeider, Mechelen aanwezig
moeder bruid Joanna-Catharina ONZIA
+ Rijmenam 3 aug. 1808
overleden
vorige partner bruidegom Joanna DOMS
+ Berg 5 dec. 1827
overleden
getuige Jan Baptist DOMS, 48 j., landbouwer, Boortmeerbeek schoonbroer bruidegom
getuige Josephus BEHETS, 56 j., landbouwer, Berg vriend
getuige Guilliam CEULERS, 36 j., landbouwer, Berg vriend
getuige Gabriël GEVELERS, 58 j., landbouwer, Berg vriend

Akte Berg 17 jun. 1829 - 7.00 uur

Op heden den zeventienden Juny duyzend acht honderd negen-en-twintig, ten zeven ueren voor middag, voor Ons Guilielmus De Coster Burgemeester, ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Bergh, distrikt Brussel, is gecompareerd Joannes Franciscus Janssens, weduwnaer van Joanna Doms, overleden te Bergh den vyfden december achttien honderd zevenentwintig; daglooner, oud zes en dertig jaeren, woonende te Bergh, geboren te Steynockerzeel den dryentwintigsten September jaer zeventien honderd twee en negentig; meerderjaerigen zoon van wylen Gillis Janssens, overleden te Steynockerzeel den vyfentwintigsten Augusti duyzend acht honderd twintig, en van wyle Barbara Goovaerts, aldaer overleden den acht en twintigsten october achttien honderd vier en twintig; blykens geborte en aflyvings akten ten dezen gevoegd, ter eenre; Ende Elisabeth Smits jonge dogter, oud zevenentwintig jaren, dienstmeyd, woonende te Muysen, te Rymenam geboren den zeven en twintigsten december achttien honderd een, meerderjarige dogter van Cornelis Smits, arbeyder woonende te Mechelen alhier tegenwoordig en toestemmende in dit huwelyk, en van Joanna-Catharina Onzia, overleden te Rymenam den derden Augusti achttien honderd acht, blykens geborte en aflyvings akten ten dezen gevoegd. De partyen en getuygen verklaeren als dat de Grootouders des bruydegoms overleden zyn en dat zy de plaets van hunne leste woonst niet en weten.
Welke komparanten ons hebben verzocht, van voorts te gaen tot 't houwelyk onder hun beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeynte-huys te Bergh en te Muysen op zondagen zevensten en veertienden dezer maend zonder beletsel.
Geene tegenstrydigheid aen dit houwelyk ons te kennen gegeven zynde, en regt doende op dit verzoek, wy hebben, naer voorlezing der stukken, blykende 't gene hier boven gemeld is, alsmede van 't zesde kapitel van de borgerlyken wetboek, getiteld van 't houwelyk, gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd, of zy begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun, in 't byzonder, geantwoord hebbende van ja; wy verklaeren, in den naem van de wet, dat door 't houwelyk vereenigd zyn de gemelde Joannes-Franciscus Janssens & Elisabeth Smits, waer van akte opgesteld in de tegenwoordigheyd van 1.° Jan Baptist Doms, landbouwer, oud achtenveertig jaeren, zwager van den bruydegom te Boort Meerbeeck, 2.° Josephus Behets oud zesenvyftig jaeren, 3.° Guilliam Keulers, oud zes en dertig jaeren en 4.° Gabriël Gevels, oud acht en vyftig jaeren, alle dry landbouwers en vrienden der getrouwde woonende te Bergh. Naer voorlezing dezer gedaen door ons Burgemeester, hebben de bruyd en haeren vader beyde verklaerd niet te konnen schryven, den bruydegom met de vier getuygen hebben met ons dezen akt geteekend.
(Sign. J F Janssens) (Sign. J.B. Doms) (Sign. iosphus ulhheths) (Sign. Guil. Ceulers) (Sign. G. Gevelers) (Sign. Decoster)