BSH Everberg 1829

Personen

bruidegom Petrus Josephus STRUELENS, landbouwer, Kortenberg
° Everberg 11 mrt. 1783
weduwnaar
bruid Elisabeth HAEZAERTS, zonder beroep, Everberg
° Everberg 10 aug. 1799
 
vader bruidegom Petrus STRUELENS
+ Everberg 29 sep. 1783
 
moeder bruidegom Maria Anna VAN ESCH
+ Everberg 23 sep. 1813
 
  + Sterrebeek ouders van vader bruidegom
  + Everberg ouders van moeder bruidegom
vader bruid Jan HAEZAERTS
+ Everberg 5 okt. 1808
 
moeder bruid Maria Theresia VANDERVELDE
+ Everberg 5 feb. 1828
 
  + Kortenberg en + Everberg ouders van vader bruid
  + Everberg ouders van moeder bruid
vorige partner bruidegom Maria Elisabeth LOMBAERTS
+ Kortenberg 29 mrt. 1829
 
getuige Guiliam TIMMERMANS, 80 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Jan PEETERS, 38 j., landbouwer, Everberg  
getuige Gregorius JANSSENS, 63 j., landbouwer, Everberg  
getuige Andreas TIMMERMANS, 37 j., kleermaeker, Everberg  

Akte Everberg 17 sep. 1829 - 10.00 uur

Het jaer achttien honderd negen en twintig den zeventienden der maand September ten tien uren voormiddag zijn voor ons Willem Schoonjans assessor, aengewezen door den heer Burgemeester als Ambtenaar van den Burgerlijken-Stand der gemeente van Everbergh, distrikt Leuven, provintie Zuid-Braband, gecompareert:
Petrus Josephus Struelens, landbouwer, woonende te Cortenbergh, en geboren te Everbergh, den elfsten Meert zeventien honderd drij en tachentig, weduwnaer van Maria Elisabeth Lombaerts overleden te Cortenbergh, den negen en twintig maart achtien honderd negen en twintig, zoon van Petrus en van Maria Anna Van Esch, byde overleden in deze gemeente, te weeten den eersten den negen en twintig september zeventien honderd drij en tachtentig en de tweede den drij en twintig september, achtien honderd dertien, de vaderlyke grootouders overleden te Sterrebeek, en de moederlijke grootouders binnen deze gemeente, ter eenre;
En Elisabeth Haezaerts, zonder beroep woonende te Everbergh, aldaer geboren den tienden augusti zeventien honderd negen en negentig, dogter van Jan en van Maria Theresia Vandervelde, byde overleden binnen deze gemeente, te weeten den eersten den vijf october achtien honderd acht en de tweede den vijfden februari achtien honderd acht en twintig, de vaderlyke grootouders zijn overleden te Cortenbergh en Everbergh, en de moederlyke grootouders binnen deze gemeente, ter tweedere;
Welke comparanten ons aanzogt hebben te willen overgaan tot het celebreren van het huwelijk onder hen bestemd, en welkers afkondigingen zijn gedaan geweest voor de voornaamste deur des ingangs van ons gemeenten-huis en hetgene van Cortenbergh te weten: de eerste den zesden deezer maand en de tweede den dertienden dito respectievelyk ten tien uren 's morgens; geen verbod aan dit huwelijk ons gedaan zijnde, en regt doende aan dit verzoek, hebben wij, na dat door ons aan de comparanten waren voorgelezen alle de stukken hierboven vermeld, als mede het zesde Kapittel van den titel van den Burgerlijken Wetboek, geintituleerd: van het huwelijk, gevraagd aan den toekomenden Bruidegom en aan de toekomende Bruid, of zij begeeren zich te nemen voor man en vrouw; ieder van hen in het bijzonder geantwoord hebbende dat ja, zoo verklaren wij in den naam van de Wet, dat
Petrus Josephus Struelens en Elisabeth Haezaerts
vereenigt zijn door het huwelijk van alle 't gene voorschreven, hebben wij opgesteld dezen tegenwoordigen act, ten bijwonen van Guiliam Timmermans oud tachtentig jaeren, woonende te Cortenbergh, Jan Peeters, oud acht en dertig jaeren, Gregorius Janssens, oud drij en zestig jaeren, alle landbouwers, en Andreas Timmermans, kleermaeker, oud zeven en dertig jaeren, deze drij laetste ingezeetenen dezer gemeente. En naer gedane voorlezing en op aenzoek gedaen om te teekenen, de comparanten hebben verklaerd niet te konnen teekenen nog schrijven en de getuigen hebben geteekend met ons.
De Ambtenaar van den Burgerlijken-Stand,
G. Schoonjans.
(Geteekend) Jan Peeters | A. Timmermans | G. Timmermans | J. Janssens