BSO Steenokkerzeel 1830

Personen

overledene Francies DOMS, 80 j., arbeyder, Berg
° Weert
 
aangever    
aangever    
  Adrianus DOMS vader
  Maria Josepha SCHOREELS echtgenote

Akte Steenokkerzeel 8 feb. 1830

Extract Steenokkerzeel 3 mei 1864

Extrakt uyt eenen register der akten van den Borgerlyken Stand der gemeente Bergh Arrondissement Brussel van het jaer 1830.
Op heden den agtsten february duyzend acht honderd dertig is te Bergh overleden Francies Doms, oud tagtig jaren, arbeyder woonende te Bergh geboren te Weerdt, zoon van wylen Adrianus, man van Maria Josepha Schoreels.
Afgeleverd door ons Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der gemeente Bergh, op liber papier, op het vertoonen van een certificaet van behoeftigheyd, afgeleverd door den Borgemeester van Saventhem den tweeden Mey 1800 vier en zestig.
Te Bergh den 3 Mey 1800 vier en zestig.
(Sign. J Verstraeten)