BSO Steenokkerzeel 1830

Personen

overledene Maria Josepha SCHOREELS, 79 j., arbydster, Berg
° Perk
 
aangever    
aangever    
  Francies DOMS, overleden echtgenoot

Akte Berg 16 mrt. 1830

Extract Berg 3 mei 1800

Extrakt uyt eenen register der akten van den Borgerlyken Stand der Gemeente Bergh, Arrondissement Brussel van het jaer 1830.
Op heden den zestienden Meert duyzend acht honderd dertig is te Bergh overleden, Marie Josepha Schoreels, oud negen en zeventig jaren, arbydster, woonende te Bergh, geboren te Perck, weduwe van Francies Doms.
Afgeleverd door ons Borgemeester Ambtenaer vanden Borgerlyken Stand der gemeente Bergh, op liber papier, op het vertoonen van een certificaet van behoeftigheyd, afgeleverd door den Borgemeester van Saventhem den tweeden Mey 1800 vier-en-zestig.
Te Bergh den 3 Mey 1800 vier en zestig.
(Sign. J Verstraeten)