BSG Kortenberg 1830 nr. 10

Personen

kind Pitronella STRUELENS
° Kortenberg 28 mei 1830 - 13.00 uur
 
aangever Petrus STRUELENS, 48 j., dagloner, Kortenberg vader
  Elisabeth HAESAERTS moeder
getuige Petrus STROEYKENS, 25 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Lodivicus ELSKENS, 58 j., landbouwer, Kortenberg  

Akte Kortenberg 1 jun. 1830 - 17.00 uur

N° 10.
Het jaer achttien honderd dertig, den eersten der maand Junij, ten vijf uren naar middag, zijn voor ons Lambertus Josephus Schuermans Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Cortenbergh, distrikt Leuven, Provintie Zuid-Braband, verschenen : Petrus Struelens oud acht en twintig viertig jaren dagloner wonende in deze gemeente de welke ons heeft vertoond een kind van het vrouwelijk geslagt geboren in zyne woning den acht en twintigsten mei laestleden om een uer des naar middags van hem verklaarder en van Elisabeth Haesaerts zyne huisvrouw, waaraan hy verklaart te geven den voornaam van Pitronella, de voornoemde verklaring en vertooning gedaan in de tegenwoordigheid van Petrus Stroeykens oud vyf en twintig jaren en Lodivicus Elskens oud acht en vyftig jaren beide landbouwers wonende in deze gemeente welke gezamenlijk hebben met ons dezen tegenwoordigen akt van geboorte geteekend, na dat denzelven hun was voorgelezen, uitgenomen den vader die verklaart niet te kunnen teekenen.
(Geteekend) P. Stroeykens | L. Elskens
De Ambtenaar van den Burgerlijken-Stand,
(Geteekend) L.J. Schuermans