BSG Kortenberg 1837 nr. 16

Personen

kind Rosalia STRUELENS
° Kortenberg 1 aug. 1837 - 4.00 uur
 
aangever Petrus Josephus STRUELENS, 56 j., daglooner, Kortenberg vader
  Elizabeth HAESAERTS, dagloonster, Kortenberg moeder
getuige Joannes Franciscus SPRUYT, 38 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Ludovicus ELSKENS, 66 j., veldwachter, Kortenberg  

Akte Kortenberg 1 aug. 1837 - 10.00 uur

GEBOORTEAKTE N° 16
Op heden den eersten der maend augustus duyzend acht honderd zevenendertig, ten tien uere voormiddag, voor ons Lambertus Josephus Schuermans, Ambtenaer van den Borgerlyken Staet der Gemeynte van Cortenberg, distrikt Loven, Provincie Braband, is gecompareerd Petrus Josephus Struelens oud sesenvyftig jaeren, beroep daglooner, woonende te Cortenberg, die ons vertoont en verklaerd heeft een kindt van het vrouwelyk geslagt geboren in zyne wooning alhier gelegen op heden ten vier uren van den morgent van hem vertoonder en de van Elizabeth Haesaerts egtgenote dagloonster woonende alhier alwaer hij verklaerd heeft te willen geven den voornaem van Rosalia vertoont en verklaerd geweest.
Alles in de tegenwoordigheyd van Joannes Franciscus Spruyt, oud acht en dertig jaeren, beroep landbouwer, woonende te Cortenberg, en van Lodovicus Elskens oud sesensetig jaeren, beroep veldwagter, woonende te Cortenberg; en naer voorlezing dezer hebben met ons geteekent uytgenomen den vader welken verklaerd heeft niet te konnen schrijven.
(Geteekend) J.F. Spruyt | L. Elskens | L.J. Schuermans