BSO Berg 1846

Personen

overledene Jan Franciscus JANSSENS, 53 j., arbeyder, Berg
° Steenokkerzeel
 
aangever    
aangever    
  Joanna DOMS, overleden echtgenote
  Eilisabeth SMITS, arbeydster, Berg echtgenote
  Gillis JANSSENS, overleden vader
  Isabella GOOVAERTS, overleden moeder

Akte Berg 24 mrt. 1846

Extract Berg 20 okt. 1864

Extrakt uyt eenen overlydingsakt ingeschreven op den register van den Borgerlyken Stand der gemeynte Bergh, van het jaer 1846.
In den jare duyzend acht honderd zesenveertig, den vier en twintigsten Meert, is te Bergh overleden Jan-Francis Janssens, arbeyder, oud dry en vyftig jaren, geboren te Steynockerzeel, woonende te Bergh, weduwnaer van Joanna Doms, man van Elisabeth Smets, arbeydster, woonende te Bergh, zoon van wylen Gilles Janssens en van wylen Isabella Goovaerts.
Afgeleverd door ons Borgemeester omptenaer van den Borgerlyken stand der Gemeynte Bergh, den 20 october 1800 negen en veertig.

Extract Berg 3 mei 1864

Extrakt uyt eenen register der akten van overlydingen der Gemeente Bergh Arrondissement Brussel van 't jaer 1846.
Op heden den vierentwintigsten Meert duyzend achthonderd zes en veertig is te Bergh gestorven Jan Franciscus Janssens arbeyder, oud dry en vyftig jaren, geboren te Steynockerzeel, woonende te Bergh, weduwnaer van Joanna Doms, man van Elisabeth Smits, arbeydster, woonende te Bergh, zoon van wylen Gillis Janssens en van wylen Isabella Goovaerts.
Afgeleverd door ons Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der gemeente Bergh, op liber papier, op het vertoonen van een certificaat van behoeftigheyd, afgeleverd door den Borgemeester van Saventhem den tweeden Mey 1800 vier en zestig.
Te Bergh den 3 Mey 1800 vier en zestig.
(Sign. J Verstraeten)