BSHa Zaventem 1849 nr. 24

Personen

bruidegom Petrus DE GREEF, arbeijder, Zaventem
° Zaventem
 
bruid Anna Maria JANSSENS, arbeijdster, Sint-Stevens-Woluwe
° Berg
 
vader bruidegom Judocus DE GREEF, overleden  
moeder bruidegom Anna Maria DE BOECK, arbeijdster, Zaventem  
vader bruid Joannes Franciscus JANSSENS, overleden  
moeder bruid Joanna DOMS, overleden  

Akte Zaventem 4 nov. 1849 - 10.00 uur

AKTE VAN HUWELYKS AFKONDIGING, N° 24
Op heden zondag den Vierden November duyzend acht honderd negen en veertig, ten tien uere voor middag, Wy Judocus Franciscus Vloebergh, schepen Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, ons begeven hebbende voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeente-huys, hebben aldaer afgekondigt en bekend gemaekt voor de eersten mael, dat er belofte van huwelyk is tusschen Petrus De Greef, arbeijder, geboren en woonagtig in deze Gemeijnte, meerderjarig, sone van Judocus De Greef, overleden, en van Anna Maria De Boeck, arbeijdster, woonagtig en deze gemeynte ter eenre; Ende Anna Maria Janssens, arbeijdster, geboren te Bergh en woonagtig te Sint-Stevens-Woluwe, meerderjarige dogter van Joannes Franciscus Janssens, en Joanna Doms, beijde overleden, ter andere sijde.
Welke afkondiging is aen de gemelde deur met luydende stem gelezen en aenstonds geplakt, waervan wy dezen akt hebben opgesteld.
(Sign. J.F. Vloebergh)