BSH Zaventem 1849 nr. 5

Personen

bruidegom Petrus DE GREEF, 26 j. arbeijder, Zaventem
° Zaventem
 
bruid Anna Maria JANSSENS, 22 j., arbeijdster, Sint-Stevens-Woluwe
° Berg 1 dec. 1827
 
vader bruidegom Judocus DE GREEF, overleden
+ Zaventem 14 jan. 1829
overleden
moeder bruidegom Anna Maria DE BOECK, arbeijdster, Zaventem aanwezig
vader bruid Joannes Franciscus JANSSENS
+ Berg 24 mrt. 1846
overleden
moeder bruid Joanna DOMS
+ Berg 5 dec. 1827
overleden
getuige Françiscus ENGELS, 39 j., veldwachter, Zaventem vriend van de bruid
getuige Joannes VANDERTAELEN, 55 j., kleermaker, Zaventem vriend van de bruid
getuige Antonius VAN HOUDENHOVEN, 52 j., arbeider, Zaventem oom van de bruidegom
getuig Henricus LENAERTS, 25 j., arbeider, Zaventem vriend van de bruidegom

Akte Zaventem 13 nov. 1849 - 10.00 uur

AKTEN VAN HUWELYKEN EN ECHTSCHYDINGEN. - N° 5.
Op heden Dertienden November duyzend acht honderd negen en veertig, ten tien uere voor middag, voor ons Judocus Franciscus Vloebergh, schepen-ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement Brussel Provincie Braband, zyn gecompareerd, in openbaere zitting Petrus De Greef oud sesentwintig jaren beroep van arbeijder geboren en woonagtig in deze gemeijnte, meerderjarig, sone van Judocus De Greef overleden in deze gemeijnte den viertienden januarius achtien honderd negen en twintig, soo als blijckt uijt den act van overlijding berustende in deze meijerije, alhier in het origineel gezien en van Anna Maria De Boeck, arbeijdster, woonagtig in deze gemeijnte alhier present en toestemmende, voldaen hebbende aen de wet rakende de Militie, soo als blijckt uijt het attest afgeleverd door den heer Gouverneur te Brussel, ten Eenre;
Ende, Anna Maria Janssens, oud twee en twintig jaren, arbeijdster, geboren te Bergh, en woonagtig te Sint-Stevens-Woluwe, meerderjarige dogter van Joannes Franciscus Janssens overleden te Bergh den vierentwintigsten Meert, achtien honderd sesenviertig; en van Joanna Doms, overleden te Bergh den vijfden December achtien honderd zeven en twintig, soo als blijckt uijt de acten van overlijdingen afgeleverd ten Bergh, ten andere sijde.
Welke comparanten ons hebben verzogt van voorts te gaen tot het huwelyk onder hun beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ignangs van ons gemeynte-huys acht en twintigsten october laatstleden, en den vierden der loopende maend november, respectivelijk ten tien ure naer middag.
Geene tegenstrydigheyd aen dit huwelyk ons te kennen gegeven zynde en regt doende op dit verzoek, wy hebben, naer voorlezing der stukken, blykende het gene hier boven gemeld is, alsmede van het zesde kapitel van den borgerlyken wetboek, getiteld van het Huwelyk, gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd, of zy begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun, in het byzonder geantwoord hebbende van ja; wy verklaeren, in den naem van de wet, dat door het huwelyk vereenigd zyn Petrus De Greef; en Anna Maria Janssens.
Van alles het gene wij den tegenwoordigen akt hebben opgesteld in de presentie van Henricus Lenaerts oud vijf en twintig jaren, arbeijder, woonagtig te Saventhem, vriend van den bruijdegom, van Antonius Van Houdenhoven, oud tweeenvijftig jaren, arbeijder, woonagtig in deze gemeijnte, oom van den brijdegom, van Joannes Vandertaelen, oud vijf en vijftig jaren, beroep van kleermaker, woonagtig in deze gemijnte, vriend van de bruijd; en van Franciscus Engels, oud negenendertig jaren veldwagter, woonagtig in deze gemeijnte, vriend van de bruijd; En, naer voorlezing van den tegenwoordigen act hebben de getuijgen met ons geteekend; Den bruijdegom; De Bruijd, en de moeder van den Bruijdegom, hebben alle verklaerd niet te konnen schrijven, als sijnde, ongeleerd.
(Sign. H. Lenaerts) (Sign. JA. van houdenhoven) (Sign. J vandertaelen) (Sign. F. Engels) (Sign. J.F. Vloebergh)