BSG Ieper 1850 nr. 455

Personen

kind Silvia Theresia BORREMAN
° Ieper 19 okt. 1850 - 15.00 uur
 
aangever Simoen Jacobus Julianus BORREMAN, 25 j., kladschilder, Ieper
° Ieper
vader
  Clementia Constantia LESAGE, 24 j.
° Ieper
moeder
getuige Eduardus SAMPERS, 23 j., timmerman, Ieper  
getuige Dyonisius VANDAELE, 23 j., werkman, Ieper  

Akte Ieper 21 okt. 1850 - 12.00 uur

Ten jare achttien honderd vyftig, den een en twintigsten October, omtrendt den middag. Voor ons Bruno Josephus Amadeus Baron Vander Stichele de Manbus, Ridder der Orders van den Nederlandschen Leeuw en van Leopold, Burgemeester Ambtenaer van den burgerstand der stad Yperen. Is verschenen Simoen Jacobus Julianus Borreman, oud vyf en twintig jaren, kladschilder, wonende te Ypren en er gebooren, den welken ons heeft vertoond een kind van het vrouwelyk geslacht, gebooren den negentienden dezer maend, om drie uren na middag van hem verklaerder en van Clementia Constantia Lesage oud vier en twintig jaren, gebooren te Yperen, zyne egtgenoote en waer aen hy verklaerd heeft te geven de voornamen van Silvia Theresia. De gemelde verklaring en vertooning gedaen in de tegenwoordigheid van Eduardus Sampers, oud drie en twintig jaren timmerman, en van Dÿonisius Vandaele, oud drie en twintig jaren, werkman, beide wonende te Yperen. En na voorlezing de eerste getuige heeft met ons deze akte geteekend, de tweede heeft verklaerd niet te konnen schryven.
(Sign. Sampers Eduardus) (Sign. AmVerstichele)