BSG Heule 1852 nr. 33

Personen

kind

Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT
° Heule 27 mei 1852 - 23.00 uur

 
vader Fredericus Leonardus COUSSEMENT, 37 j., sleckers knegt, Heule vader
  Virginia VANFLETEREN, 31 j., spinster, Heule moeder
getuige Charles COTTEGNIER, 30 j., schrijver, Heule  
getuige Charles BEKAERT, 42 j., veldwachter, Heule  

Akte Heule 28 mei 1852 - 18.00 uur

N° 33. Het jaer achttien honderd twee en vyftig den acht en twintigsten Mei, ten zes ure 's namiddags, voor ons Judocus Dhooghe, schepen en gedelegueerde Ambtenaer vanden Burgerstand der gemeente van Heule zijn verschenen Fredericus Leonardus Coussement, sleckers knegt oud zeven en dertig jaren en alhier woonachtig, de welkens ons heeft vertoond een kind van het vrouwgeslacht, geboren gisteren ten elf ure 's avonds, in zijne woning binnen deze gemeente, van hem vertooner en van zijne huisvrouw Virginia Vanfleteren, spinster oud een en dertig jaren alhier woonachtig; waer aen hij verklaerd te geven de voornamen van Silvia Leonia Octavia. Gemelde vertooning en verklaring gedaen in de tegenwoordigheid van Charles Cottignier schrijver oud dertig jaren en Charles Bekaert, veldwagter oud twee en veertig, en alhier woonachtig; Enna lezing dezer, de komparant vader heeft verklaerd niet te konnen schrijven noch teekenen ongeleerd zynde, de getuÿgen hebben met ons geteekend.
(Sign. Bekaert) (Sign. Ch. Cottignier)