BSH Sint-Stevens-Woluwe 1858 nr. 10

Personen

bruidegom Joannes STRUELENS, dienstbode, Zaventem
° Kortenberg 13 mrt. 1832
 
bruid Theresia PEETERS, dagloonster, Sint-Stevens-Woluwe
° Sint-Stevens-Woluwe 1 sep. 1835
 
vader bruidegom Petrus Josephus STRUELENS overleden
moeder bruidegom Elisabeth HAESAERTS, dagloonster, Everberg aanwezig en toestemmende
vader bruid Petrus PEETERS overleden
moeder bruid Petronilla VAN ROY, dagloonster, Sint-Stevens-Woluwe aanwezig en toestemmende
getuige Petrus STRUELENS, 46 j., schoenmaker, Schaarbeek broer van de bruidegom
getuige Joannes Baptista PEETERS, 26 j., plafonneerder, Sint-Stevens-Woluwe broer van de bruid
getuige Henricus HUENS, 31 j., dienstbode, Etterbeek  
getuige Guilielmus STRUELENS, 37 j., dienstbode, Kraainem broer van de bruidegom

Akte Sint-Stevens-Woluwe 16 sep. 1858 - 10.30 uur

AKTE VAN HUWELYKEN EN ECHTSCHEYDINGEN. - N° 10
Op heden den zestienden September duyzend acht honderd acht-en-vyftig, ten tien en half ueren voormiddag, voor Ons Franciscus Wydemans Borgemeester Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Sint Stevens Woluwe Arrondissement van Brussel Provincie Braband, zyn gecompareerd, in openbaere zitting in ons gemeente huys alhier Joannes Struelens, dienstbode, woonende te Saventhem en geboren te Cortenbergh den dertienden Meert duyzend acht honderd twee en dertig, meerderjarigen zoon van wylen Petrus Josephus Struelens en van Elisabeth Haesaerts, dagloonster, woonende te Everbergh, alhier tegenwoordig en toestemmende; Den toekomenden bruydegom heeft een certificaet der nationale militie byegebreght het welk van een dezes gehecht blykt
En Theresia Peeters dagloonster, wonende te Sint Stevens Woluwe en aldaer geboren den eersten September duyzend acht honderd vyfendertig, meerderjarige dogter van wylen Petrus Peeters en van Petronilla Van Roy, dagloonster, woonende te Sint Stevens Woluwe, alhier tegenwoordig en toestemmende.
Welke comparanten ons hebben verzogt van voorts te gaen tot huwelyk onder hun beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeente-huys de zondagen negenentwintig Augusty laetstleden en vyfden dezer en op de zelve dagen te Saventhem.
Geene tegenstrydigheid aen dit huwelyk ons te kennen gegeven zynde en regt doende op dit verzoek, wy hebben naer voorlezing der stukken, blykende het gene hier boven gemeld is, alsmede van het zesde kapittel van den borgelyken wetboek, getiteld van het Huwelyk, gevraegd aen den toekomden bruydegom en de toekomende bruyd, of zy begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun, in het byzonder geantwoord hebbende van ja; wy verklaeren, in de naem van de wet, dat door het huwelyk vereenigd zyn Joannes Struelens en Theresia Peeters gemelde gehuysschen verklaeren te trouwen zonder contrakt van huwelyk; Alles in de tegenwoordigheyd van Petrus Struelens, oud zesenveertig jaeren, schoenmaeker, woonende te Schaerbeek, broeder van den bruydegom, van Joannes Baptista Peeters oud zesentwintig jaeren plafonneerder, woonende te Sint Stevens Woluwe, broeder van de bruyd; van Henricus Huens, oud eenendertig jaeren, dienstbode, woonende te Etterbeek, geene maegschap en van Guilielmus Struelens, oud zevenendertig jaeren, dienstbode, woonende te Crainhem, broeder van den bruydegom, en naer voorlezingen dezer hebben den bruydegom, de bruyd, hunnen moeders, broeder en vrienden getuygen verklaert niet te kunnen schryven ongeletterd zynde en den eersten en tweeden getuygen hebben geteekend met ons.
(Sign. P Struelens) (Sign. J.B. Peeters) (Sign. Fs. Wydemans)