BSH Kortenberg 1863 nr. 3

Personen

bruidegom Felix TRONISECK, arbeyder, Kortenberg
° Kortenberg 25 jan. 1841
 
bruid Maria Anna Josephina STRUELENS, arbeydster, Kortenberg
° Kortenberg 6 feb. 1840
 
vader bruidegom Laurentius TRONISECK
+ Kortenberg 20 apr. 1862
overleden
moeder bruidegom Catharina VAN BENEDEN
+ Kortenberg 30 nov. 1856
overleden
vader bruid Petrus Josephus STRUELENS
+ Kortenberg 11 dec. 1846
overleden
moeder bruid Elisabeth HAESAERTS, 62 j., arbeydster, Kortenberg aanwezig en toestemmende
getuige Jan Baptiste TRONISECK, 34 j., landbouwer, Kortenberg broer van de bruidegom
getuige Guilliam VAN HOVE, 30 j., landbouwer, Kortenberg schoonbroer van de bruidegom
getuige Michaël SPLETINCKX, 24 j., schrijnwerker, Schaarbeek schoonbroer van de bruid ** toevoegen **
getuige Ferdinandus DE VOS, 38 j., landbouwer, Kortenberg  

Akte Kortenberg 3 feb. 1863

Op heden derden February duyzend acht honderd dry en zestig, ten tien uere middag, voor ons Felix Hensmans Borgemeester, Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeynte van Cortenbergh, Arrondissement Loven, Provincie Braband, zyn gecompareerd, in openbaere zitting Felix Troniseck, arbeyder, woonende te Cortenbergh, alhier geboren den vyfentwintigsten January achttienhonderd eenenveertig denwelken voldaen heeft aen de militie blykens certificaet hiergevoegd meerderjarigen zoon van Laurentius Troniseck overleden te Cortenbergh, den twintigsten April achttienhonderd tweeenzestig en van Catharina Van Beneden overleden te Cortenbergh den dertigsten November achttienhonderd zesenvyftig. De grootouders zyn overleden zoo als 't blykt uyt de overlydingsextrakten der ouders ter eenre;
En Maria Anna Josephina Struelens, arbeydster woonende te Cortenbergh alhier geboren den zes february achttienhonderd veertig meerderjarige dochter van Petrus Josephus Struelens, overleden te Cortenbergh, den elfsten December achttienhonderd zesenveertig en van Elisabeth Haesaerts, arbeydster oud tweeenzestig jaren, gebortig van Everbergh, woonende te Cortenbergh, hier tegenwoordig en toestemmende aen dit huwelyk ter andere zijde.
Welke comparanten ons hebben verzogt van voorts te gaen tot het huwelyk onder hun beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeente-huys op zondagen achttienden en vyfentwintigsten January lestleden. Zy verklaren dat er geen houwelykscontrakt gepasseerd is.
Geene tegenstrydigheyd aen dit huwelyk ons te kennen gegeven zynde, en regt doende op dit verzoek, wy hebben ,aer voorlezing der stukken, blykende het gene hier boven gemeld is, alsmede van het zesde kapitel van den borgerlyken wetboek, getiteld VAN HET HUWELYK, gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd, of zy begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun, in het byzonder, geantwoord hebbende van ja; wy verklaren, in den naem van de wet, dat door het huwelyk vereenigd zyn de gemelde Felix Troniseck en Maria Anna Josephina Struelens, waervan wy dezen akt hebben opgesteld alles in de tegenwoordigheyd van Jan Baptist Troniseck broeder van den bruydegom, landbouwer, oud vierendertig jaren van Guilliam Van Hove, zwager van den bruydegom, landbouwer oud dertig jaren, van Ferdinandus De Vos, landbouwer oud achtendertig jaren, deze alle dry woonende te Cortenbergh en van Michael Spletinckx, schrynwerker, oud vierentwintig jaren, zwager der bruyd woonende te Schaerbeek. Na voorlezing dezer door ons hebben de moeder der bruyd de bruyd en den getuygen Spletinckx, verklaerd niet te konnen naemteekenen by onkunde, den bruydegom en de dry andere getuygen hebben met ons geteekend.
(Geteekend) F. Tronisek | G. van hove | J B Troniseck | F de vos | F Hensmans