BSHa Zaventem 1864 nr. 22

Personen

bruidegom Guillam STREULENS, daglooner, Zaventem
° Everberg
 
bruid Anna Maria JANSSENS, dagloonster, Zaventem weduwe
vader bruidegom Petrus STREULENS, Kortenberg, overleden  
moeder bruidegom Elisabeth LOEMBAES, Kortenberg, overleden  
vader bruid Jan Francis JANSSENS, Berg, overleden  
moeder bruid Joanna DOMS, Berg, overleden  
vorige partner bruid Josephus CAPRIAU, overleden  

Akte Zaventem 22 mei 1864 - 10.00 uur

AKTE VAN HUWELYKS AFKONDIGING, N° 22
Op heden zondag den twee en twintigsten mei duyzend acht honderd vier-en-zestig, ten tien uere voormiddag, Wy Franciscus Peeters, schepen, gedelegueerd Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel, Provincie Braband, ons begeven hebbende voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeente-huys, hebben aldaer afgekondigt en bekend gemaekt voor de tweede mael, dat er belofte van huwelyk is tusschen Guillam Streulens, daglooner geboren te (Erps-Querps) Everbergh en woonende te Saventhem, meerderjarigen zoon van Petrus Streulens en van Elisabeth Loembaes, beide gehuisschen in hun leven te Cortenbergh, ter eenre; En Anna Maria Janssens, dagloonster woonende te Saventhem weduwe van Josephus Capriau en meerderjarige dochter van wylen Jan Francis Janssens en Joanna Doms in hun leven gehuisschen [tot Bergh ter andere zeide].
Welke afkondiging is aen de gemelde deure met luydende stem gelezen en aenstonds geplakt, waervan wy dezen akt hebben opgesteld.