BSH Zaventem 1864 nr. 10

Personen

bruidegom Guillam STREULENS, daglooner, Zaventem
° Everberg 3 aug. 1821
voldaan aan de militie volgens zijn ouderdom
 
bruid Anna-Maria JANSSENS, dagloonster, Zaventem
° Berg 1 dec. 1827
weduwe
vader bruidegom Petrus STRUELENS
+ Kortenberg 11 dec. 1846
overleden
moeder bruidegom Elisabeth LOMBAERS
+ Kortenberg 29 dec. 1829
overleden
vader bruid Jan Francis JANSSENS
+ Berg 24 mrt. 1846
overleden
moeder bruid Joanna DOMS
+ Berg 5 dec. 1827
(in de akte staat foutief dat het 15 december is)
overleden
vorige partner bruid Josephus CAPRIAU
+ Zaventem 25 jan. 1863
overleden
getuige Petrus STREULENS, 52 j., schoenmaker, Schaarbeek broer van de bruidegom
getuige Joannes STREULENS, 32 j., daglooner, Sint-Joost-ten-Node broer van de bruidegom
getuige Antoon DEBOEK, 31 j., papiermakers-werkman, Zaventem  
getuige Felix TRONISECK, 28 j., houtzager, Kortenberg  

Akte Zaventem 25 mei 1864 - 11.00 uur

AKTE VAN HUWELYKEN EN ECHTSCHEIDINGEN. - N° 10
Op heden vyf en twintigsten mei duyzend acht honderd vier-en-zestig, ten elf uere voor middag, voor ons Franciscus Peeters, schepen Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Saventhem, Arrondissement van Brussel Provincie Braband, zyn gecompareerd, in openbare zitting in ons gemeentehuis, Guillam Streulens, daglooner woonende te Saventhem en geboren te Everbergh op den derden augusty achttien honderd eenen twintig, meerderjaren zoon van wylen Petrus Struelens, overleden te Cortenbergh op den elfsten december achttien honderd zes en veertig, en van deszelfs echtgenote wylen Elisabeth Lombaers, ook overleden te Cortenbergh, op den negen en twintigsten december achtien honderd negen en twintig; Den bruidegom heeft volgens zynen ouderdom aan de militie voldaen; zynen gebortenakt en de overlydings akten zyner ouders en het certificaet van behoeftigheid zullen alhier gevoegd blyven ter eenre, op onze afvraging heeft den bruidegom onder eed verklaerd dat de woonst of de plaes van het overlyden zynder groot ouders hem volstrekt onbekend is, het gene alhier door de getuigen ook bekrachtigd is; En Anna-Maria Janssens, dagloonster woonende te Saventhem en geboren te Bergh op den eersten december achttien honderd zeven en twintig, weduwe van Josephus Capriau overleden te Saventhem op den vyf en twintigsten january achttien honderd dry en zestig en dochter van wylen Jan Francis Janssens, overleden te Bergh op den vier en twintig meert achttien honderd zesenveertig, en van Joanna Doms ook overleden te Bergh op den vyftienden [vyfden] december achttien honderd zeven en twintig; Den gebortenakt van de bruid, de overlydingsakt harer echtgenoot, degene harer ouders en groot ouders zullen alhier gevoegd blyven ter andere zeide
Welke comparanten ons hebben verzogt van voorts te gaen tot het huwelyk onder hun beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeente-huys op den zondagen vyftien en twee en twintig dezer loopende maend mei, respectievelyk ten tien uren s' morgens,
Geene tegenstrydigheyd aen dit huwelyk ons te kennen gegeven zynde en regt doende op dit verzoek, wy hebben na voorlezing der stukken, blykende het geven hier boven gemeld is, alsmede van het zesde kapittel van den borgerlyken wetboek, getiteld van het Huwelyk, gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd, of wy begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun, in het byzonder geantwoord hebbende van ja; wy verklaeren, in den naem van de wet, dat door het huwelyk vereenigd zyn Guillelmus Struelens en Anna Maria Janssens die verklaren te trouwen zonder kontrakt van huwelyk waervan akt gemaekt in de tegenwoordigheid van 1.° Petrus Streulens oud twee en vyftig jaer, schoenmaker, woonende te Schaerbeek, 2.° Joannes Streulens, oud twee en dertig jaer daglooner woonende te Sint Joos ten Noode, beide broeders van den bruidegom, 3.° Antoon Deboek oud eenen dertig jaer papiermakers-werkman, zwager van de bruid woonende te Saventhem, en 4.° Felix Troniseck oud acht en twintig jaer, houtzager woonende te Cortenbergh, zynde geene maegschap van den bruidegom nog van de bruid en na gedane voorlezing hebben den eersten en vierden getuigen geteekend beneffens ons schepen, den bruidegom de bruid, den tweeden en derden getuigen hebben verklaerd niet te konnen schryven nog teekenen als ongeleerd zynde.
(Sign. P Struelens)
(Sign. F. Troniseck) (Sign. F. Peeters)