BSH Ieper 1873 nr. 57

Personen

bruidegom Augustinus DEKIMPE, werkman, Ieper
° Kuurne 23 jun. 1846
voldaan aan de wet op de nationale militie
 
bruid Sylvia Theresia BORREMAN, kantwerkster, Ieper
° Ieper 19 okt. 1850
 
vader bruidegom Amandus DEKIMPE, arbeider, Kuurne
toestemmend via akt 6 jan. 1873
afwezig
moeder bruidegom Ida Coleta MANHAEVE, arbeidster, Kuurne
toestemmend via akt 6 jan. 1873
afwezig
vader bruid Simoen Jacobus Julianus BORREMAN, schilder, Ieper aanwezig
moeder bruid Clementia Constantia LESAGE, Ieper aanwezig
getuige Joannes DEGHELDER, 29 j., spoorwegarbeider, Ieper  
getuige Petrus NOLIS, 39 j., herbergier, Ieper  
getuige Joannes DEJONGHE, 27 j., zonder beroep, Ieper  
getuige Petrus BOURIJ, 75 j., zonder beroep, Ieper  

Akte Ieper 31 mei 1873 - 15.00 uur

57. Ten jare achttien honderd drij en zeventig, den een en dertigsten Mei, om drij ure na middag. - Voor ons Ludovicus Josephus Vanheule, schepen, gemachtigde ambtenaar van den Burgerstand der stad Ipre.
Zijn verschenen Augustinus Dekimpe, werkman, gehuisvest in deze stad, geboren te Cuerne den drij en twintigsten Junij achttien honderd zes en veertig, volgens den akt hier nevens gevoegd, meerderjarige zoon van Amandus Dekimpe, en van Ida Coleta Manhaeve, zijne echtgenoote, werklieden gehuisvest te gemelde Cuerne, toestemmende in dit huwelijk bij akt verleden den zesden Januari laastleden voor Carolus Aloisius Carette, notaris verblijvende te Kortrijk, welken akt ook hier nevens is gevoegd. Den toekomenden echtgenoot heeft ons overgelegd een attest volgens welk hij voldaan heeft aan de wet op de nationale militie. - En Sylvia Theresia Borreman, kantwerkster, gehuisvest te Ipre en er geboren den negentienden October achttien honderd vijftig, blijkens den akt hier nevens gevoegd, meerderjarige dochter van Simoen Jacobus Julianus Borreman, schilder, en van Clementia Constantia Lesage, zijne echtgenoote, beide gehuisvest te Ipre, hier tegenwoordig en toestemmende. - Geen huwelijks contrakt is gemaakt geweest tusschen de comparanten die ons verzocht hebben voort te gaan tot het huwelijk onder hun voorgenomen en welks afkondigingen zijn gedaan geweest voor de voornaamste deur van ons Gemeente huis, op de sondagen elfden en achttienden dezer maand; geene tegenstrijding aan dit huwelijk ons te kennen gegeven zijnde, recht doende aan hun verzoek, na voorlezing gegeven te hebben van al de stukken hier vooren gemeld en van et zesde kapittel, titel vijf, van het Burgerwetboek, benaamd "Van het huwelijk", hebben gevraagd aan den toekomenden bruidegom en aan de toekomende bruid of zij wenschen elkander te nemen voor man en vrouw, ieder van hun in het bijzonder en met bevestiging geantwoord hebbende, wij verklaren in den naam der wet dat Augustinus Dekimpe en Sijlvia Theresia Borreman, door het huwelijk vereenigd zijn. Van al het gene wij dezen akt opgesteld hebben en dit huwelijk openbaarlijk gecelebreerd, in ons Gemeente huis, in de tegenwoordigheid van Joannes Deghelder, oud negen en twintig jaren, werkman van den IJzer weg, van Petrus Nolis, oud negen en dertig jaren, herbergier, van Joannes Dejonghe, oud zeven en zeventig jaren, en van Petrus Vourij, oud vijf en zeventig jaren, beide zonder beroep, al gehuisvest te Ipre. - En na voorlezing de bruidegom en de tweede getuige hebben met ons dezen akt geteekend, de bruid, haren vader, haar moeder, de eerste, de derde en de vierde getuige hebben verklaard niet te kunnen schrijven.
(Sign. A Dekimpe) (Sign. Nolis) (Sign. LJVanheule)