BSH Heule 1879 nr. 101

Personen

bruidegom Petrus Franciscus HANSON, zwijngelaar, Heule
° Lendelede 26 jul. 1850
voldaan aan zijn plichten nopens de landmilitie
 
bruid Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, werkster, Heule
° Heule 27 mei 1852
 
vader bruidegom Eduardus HANSON, 62 j., werker, Heule aanwezig
moeder bruidegom Coleta Sophia UIJTTENHOVE, 55 j., huiswerkster, Heule aanwezig
vader bruid Ludovicus Leonardus Bernardus COUSSEMENT
+ Heule 12 jun. 1872
 
moeder bruid Virginia VANFLETEREN, 58 j., saeykamster, Heule aanwezig
getuige Charles COTTEGNIER, 57 j., schrijver, Heule  
getuige Joannes CALLEMIN, 65 j., vlaswerker, Heule  
getuige Ivo DEMEESTERE, 43 j., hoefsmid, Heule  
getuige Camille LATEUR, 35 j., kleermaker, Heule  

Akte Heule 22 apr. 1879 - 8.00 uur

N° 101. Het jaar achttien honderd negen en zeventig, den twee en twintigsten april, ten acht uren S' morgens, voor ons August Lagae, Burgemeester ambtenaar van den Burgerstand der gemeente Heule, heb in de openbare zaal van ons gemeente huis, in de tegenwoordigheid der genoemden getuigen, in het openbare verschenen Petrus Franciscus Hanson, zwÿngelaar, jongman, geboren te Lendelede den zes en twintigsten Juli achttien honderd vijftig, ende alhier woonachtig hebbende gekweten zijne plichten nopens de landmilitie welk blijkt uit het attest titt. L.L. afgeleverd door den heer Gouverneur dezer provincie in daten negen en twintigsten maart jongstleden, welk stuk benevens dezen beroep, en extrakt van geboorte hier aangevoegd; meerderjarigen zoon van Eduardus Hanson, werker, oud twee en zestig jaren, en van Coleta Sophia Uijttenhove, huiswerkster, oud vijf en vijftig jaren beide alhier woonachtig, ten dezen woordig en toestemmende, toekomende bruidegom, ten eender; en: Silvia Leonia Octavia Coussement, werkster, jongedochter, oud en geboren te Heule, den zeven en twintigsten mei achttien honderd twee en vijftig, welk blijkt uit haers gelevert extrakt hier aengegvoegd ende alhier woonachtig; meerderjarigge dochter van Ludovicus Leonardus Bernardus Coussement overleden te Heule, den twalfsten Juny achttien honderd twee en zeventig, welk blijkt uit zijn overlijdens extrakt hier aangevoegd, en van Virginia Vanfleteren, saeykamster, oud achtenvijftig jaren, alhier woonachtig, ten dezen tegenwoordig en toestemmende, toekomende bruid, ten andere. Welke komparanten ons hebben aanzocht van [voorts te gaan] tot de voltrekking van het huwelijk onder hen beraamd en welken afkondigingen ende aanplakkingen zijn gedaan geweest binnen deze gemeente op de zondagen zesden en den tienden dezer loopende maand april, telkens S middags en voor de voornaamste deur des ingangs van ons gemeentehuis zoodat blijkt uit de akten ingeschreven in de register daartoe bestemd. Geene tegenstrijding aan dit huwelijk ons te kennen gegeven zijnde recht doende aan hem gemeld verzoek, wij hebben nadat door ons aan de komparanten waren voorengelezen alle de stukken betrekkelijk hun huwlyk, als onder. het zes kapittel, tijtel vijf van het Burgerwetboek geintituleerd "van het huwlijk", gevraagd aan de toekomende bruidegom en bruid, of zij aenstaenden elkanderen te nemen voor man en vrouw? ieder van hun in het bijzonder geantwoord hebbende van Ja! wij verklaren in naam van de wet, dat, Petrus-Franciscus Hanson en Silvia-Leonia-Octavia Coussement vereenigd zijn door het huwlijk. Gedaan en opgemaakt in de tegenwoordigheid van Charles Cottegnier, schrijver oud zeven en vijftig jaren, Joannes Callemin, vlaswerker, oud vijf en zestig jaren, Ivo Demeestere, hoefsmid, oud drie en veertig jaren, en Camille Lateur, kleermaker, oud vijf en dertig jaren, alle vier alhier woonachtig, in geen maagschappen aan de trouwers; En na lezing dezer, de komparanten trouwers, de vader en de moeders van bruidegom en bruid, de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. P Hanson) (Sign. Ferrie Coussement) (Sign. E Hanson) (Sign. Uijttenhove) (Sign. B Vanfleteren) (Sign. J Callemin) (Sign. J. Demeester) (Sign. C Lateur) (Sign. Ch Cottegnier) (Sign. AugusteLagae)