BSG Heule 1883 nr. 75

Personen

kind Fredericus Mauricius HANSON
° Sectie A Heule 24 mrt. 1883 - 16.00 uur
 
aangever Petrus Franciscus HANSON, 33 j., baardscheerder, sectie A Heule vader
  Silvia Ludovica Octavia COUSSEMENT, 31 j., huishoudster, sectie A Heule moeder
getuige Charles COTTEGNIER, 61 j., schryver, Heule  
getuige Joannes CALLEMIN, 67 j., gewezen veldwachter, Heule  

Akte Heule 26 mrt. 1883 - 15.00 uur

N° 75. Ten jaren achttien honderd drie en tachentig, den zes en twintigsten Maart, ten drie uren des namiddags, voor ons Petrus Aloysius Devos, Schepen gedelegeerden ambtenaar van den Burger Stand der gemeente Heule. Is verschenen Petrus Franciscus Hanson, baardscheerder, oud drie en dertig jaar, alhier woonachtig. De welken ons heeft vertoond een kind zynde van het mansgeslacht geboren eergisteren ten vier uren des namiddags in zyne wooning binnen deze gemeente sectie A, van hem vertooner en van zijne huysvrouwe Silvia Ludovica Octavia Coussement, huishoudster oud een en dertig jaren alhier woonachtig en waar aan hy verklaard te geven de voornamen van Fredericus Mauricius. Gemelde vertooning ende verklaring gedaen in de tegen woordigheid van Charles Cottegnier schryver oud een en zestig jaren en Joannes Callemin gewezen veldwachter oud zeven en zestig jaren beide alhier woonachtig. En na lezing dezer akt dadelyk opgesteld, de komparant vader, de getuigen hebben met ons geteekend.
(Sign. Ch. Cottignier) (Sign. J Callemin) (Sign. P Hanson) (Sign. PADevos)