BSH Kortenberg 1884 nr. 5

Personen

bruidegom Petrus DE COCK, landbouwer, Kortenberg
° Wilsele 1 jun. 1827
weduwnaar
bruid Maria Anna Josephina STRUELENS, landbouweresse, Kortenberg
° 6 feb. 1840
weduwe
vader bruidegom Henricus DE COCK
+ Wilsele 6 sep. 1831
overleden
moeder bruidegom Magdalena COEN
+ Wilsele 9 feb. 1855
overleden
vader bruid Petrus Josephus STRUELENS
+ Kortenberg 11 dec. 1846
overleden
moeder bruid Elisabeth HAESAERTS, zonder beroep, Kortenberg aanwezig en toestemmende
vorige partner bruidegom Maria Catharina VOGELAERS
+ Kortenberg 4 jun. 1884
overleden
vorige partner bruid Felix TRONISECK
+ Kortenberg 25 jul. 1883
overleden
getuige Victor VAN CAMPENHOUT, 26 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Joannes EEMBEEK, 78 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige August COLSON, 45 j., landbouwer, Kortenberg  
getuige Franciscus CARRE, 66 j., herbergier, Kortenberg  

Akte Kortenberg 27 aug. 1884 - 8.30 uur

HUWELIJKAKTE N° 5
Op heden zeven en twintigsten Augusti duizend achthonderd vier en tachtig, ten acht en half ure voor middag, zijn voor Ons Joannes Jacobus Vanbeneden Borgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Cortenberg, Arrondissement Leuven, Provincie Braband, in openbare zitting verschenen Petrus De Cock, landbouwer, wonende te Cortenbergh, geboren te Wilsele den eersten Juny achttien honderd zeven en twintig, weduwenaar van Maria Catharina Vogelaers, overleden te Cortenbergh den vierden Juny achttien honderd vier en tachentig, meerderjarige zoon van Henricus De Cock, overleden te Wilsele den zesden September achttien honderd een en dertig en van Magdalena Coen, overleden te Wilsele den negensten February achttien honderd vijf en vijftig, ten eenre;
En Maria Anna Josephina Struelens, landbouweresse, woonende te Cortenbergh, hier geboren den zesden February achttien honderd veertig, weduwe van Felix Troniseck, overleden te Cortenbergh, den vijf en twintigsten July achttien honderd drij en tachentig, dochter van Petrus Josephus Struelens, overleden te Cortenbergh den elfsten December achttien honderd zes en veertig en van Elisabeth Haesaerts, zonder beroep, wonende te Cortenbergh, hier tegenwoordig en toestemmende aan dit houwelijk, ter andere zijde.
Welke comparanten ons verzocht hebben over te gaan tot het huwelijk onder hen beraamd, waarvan de afkondigingen gedaan geweest zijn voor de voornaamste deur des ingangs van ons gemeente-huis op zondagen zeventienden en vier en twintigsten der loopende maand Augusti.
Geene tegenstrijdigheid aan dit huwelijk ons te kennen gegeven zijnde en recht doende op dit verzoek, hebben Wij, na voorlezing der stukken blijkende hetgene hierboven gemeld is, alsmede van het kapittel zes des titels van het burgerlijk wetboek handelende over het Huwelijk, aan den toekomenden bruidegom en aan de toekomende bruid gevraagd of zij begeeren zich voor man en vrouw te nemen; ieder van hen, in het bijzonder, geantwoord hebbende ja, verklaren Wij, in den naam van de wet, dat door het huwelijk vereenigd zijn de gemelde Petrus De Cock en maria Anna Josephina Struelens, waarvan wij dezen akt hebben opgesteld alles in de tegenwoordigheid van Victor Van Campenhout, landbouwer, oud zes en twintig jaren woonende te Cortenbergh, van Joannes Eembeek, landbouwer, oud acht en zeventig jaren wonende te Cortenbergh, van August Colson, landbouwer, oud vijf en veertig jaren wonende te Cortenbergh en van Franciscus Carre, herbergier, oud zes en zestig jaren, wonende te Cortenbergh.
Na voorlezing dezer door ons hebben den bruidegom en de vier getuigen met ons geteekend, de bruid, de moeder, des bruidegoms hebben beide verklaard niet te konnen naaemteekenen bij onkunde.
(Geteekend) P De Cock | L. Carre | V. Van Campenhout | J. Eembeek | A. Colson | J.J. Vanbeneden