BSO Elewijt 1899 nr. 8

Personen

overledene Henricus Franciscus JANSSENS, 74 j., landbouwer, Vekestraat Elewijt
° Berg
+ Vekestraat Elewijt 20 mrt. 1899 - 5.00 uur
 
aangever Jan Francis VAN DESSEL, 47 j., herbergier, Elewijt geen familie
aangever Felix GEENS, 62 j., landbouwer, Elewijt geen familie
  Joanna Catharina NEIGENS, overleden echtgenote
  Petronella Virginia MICHIELS, 51 j., landbouwster
° Berg
echtgenote

Akte Elewijt 20 mrt. 1899 - 9.00 uur

AKTE VAN OVERLIJDEN, N° 8
Ten jare duizend achthonderd negen-en-negentig den twintigsten Meert, om negen ure voormiddag, zijn voor ons Petrus Van Hemelryck, schepene, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Elewyt, Arrondissement Brussel, Provincie Brabant, verschenen Jan Francis Van Dessel oud zeven en veertig jaren, beroep herbergier, wonende te Elewyt, geene famillie van de overledene, en Felix Geens oud tweeenzestig jaren, beroep landbouwer wonende ook alhier, geene famillie van de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat deze morgend om vyf ure, ten zynen woonhuize alhier in de Vekestraat overleden is: Henricus-Franciscus Janssens oud vier en zeventig jaren vyf maanden vyftien dagen, landbouwer, gebortig van Bergh, gehuisvest te Elewyt, weduwenaar van Joanna Catharina Neigens, echtgenoot van Petronella Virginia Michiels, oud een en vyftig jaren, landbouwster, gebortig van Bergh, zoon van Jan Francis Janssens en Joanna Doms, beiden te Bergh overleden.
Na voorlezing dezer akte ontvangen te hebben, Van Dessel heeft met ons geteekend, Geens bij ongeletterdheid niet.
(Sign. F: Van Dessel) (Sign. P. Van Hemelryck)