BSO Elewijt 1899 nr. 13

Personen

overledene Petronella Virginia MICHIELS, landbouwster, Vekestraat Elewijt
° Berg 1 jan. 1848
+ Vekestraat Elewijt 19 jul. 1899 - 19.00 uur
weduwe
aangever Felix GEENS, 62 j., landbouwer, Elewijt geen familie
aangever Eduard CASTEELS, 31 j., melkboer, Elewijt geen familie
  Jan Baptist MICHIELS, overleden vader
  Theresia DUQUESNE, overleden moeder
  Henricus-Franciscus JANSSENS, overleden echtgenoot

Akte Elewijt 20 mrt. 1899 - 9.00 uur

AKTE VAN OVERLIJDEN, N° 13
Ten jare duizend achthonderd negen-en-negentig den twintigsten Julius, om negen ure voormiddag, zijn voor ons Ferdinand Goossens, burgemeester, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente van Elewijt, Arrondissement Brussel, Provincie Brabant, verschenen Felix Geens oud twee en zestig jaren, beroep landbouwer wonende te Elewyt, geene famillie van de overledene, en Eduard Casteels, oud een en dertig jaren, beroep melkboer, wonende ook alhier, geene famillie van de overledene, dewelke ons verklaard hebben dat gisteren avond om zeven ure ten haren woonhuize alhier alhier in de Vekestraat overleden is: Petronella Virginia Michiels geboren te Bergh den eersten Januari achttien honderd acht en veertig, landbouwster, gehuisvest in Elewyt, dochter van Jan Baptist Michiels en Theresia Duquesne, beiden overleden, weduwe van Henricus-Franciscus Janssens.
Na voorlezing dezer akte ontvangen te hebben, Casteels heeft met ons geteekend, Geens bij ongeletterdheid niet.
(Sign. E Casteels) (Sign. Goossens F)