BSH Sint-Eloois-Vijve 1909 nr. 15

Personen

bruidegom Arthur Joseph DE BORGGRAEVE, 29 j., hovenier, Sint-Eloois-Vijve
° Sint-Eloois-Vijve 29 mei 1880
 
bruid Idalie Leonie HANSON, 23 j., dienstmeid, Sint-Eloois Vijve, voordien Antwerpen
° Heule 31 dec. 1885
 
vader bruidegom Petrus Franciscus DE BORGGRAEVE, 78 j., zonder beroep, Sint-Eloois-Vijve toestemmend via akte
moeder bruidegom Marie Louise POLFLIET, 47 j., huishoudster, Sint-Eloois-Vijve tegenstemmend via proces-verbaal
vader bruid Petrus Franciscus HANSON, 59 j., arbeider, Heule toestemmend via akte
moeder bruid Silvia Leonia Octavia COUSSEMENT, 57 j., arbeidster, Heule toestemmend via akte
getuige Theophile DEWAELE, 50 j., gemeentesekretaris, Sint-Eloois-Vijve  
getuige Theophile BAERT, 41 j., veldwachter, Sint-Eloois-Vijve  

Akte Sint-Eloois-Vijve 16 jul. 1909 - 8.00 uur

Ten jaren negentienhonderd en negen, den zestiensten Julij om acht ure voormiddag, zijn voor Ons Boulez, Paul, Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Vyve-Sint-Eloy, gerechterlijk Arrondissement Kortrijk, Provincie West-Vlaanderen, en in het gemeentehuis van deze lokaliteit, in openbare zitting verschenen : DeBorggraeve, Arthur-Joseph, oud negen en twintig jaren hovenier wonende te Vyve-Sint-Eloy, er geboren den negen en twintigsten mei achttien honderd tachtig meerderjarig, ongehuwde zoon van Petrus-Francicus oud acht en zeventig jaren, zonder beroep, wonende te Vyve-Sint-Eloy, in dit huwelijk toestemmende zoo blijkt uit eene akte van toestemming ontvangen den zevensten dezer lopende maand Julij door Ons, Ambtenaar van den Burgerstand en van Polfliet, Marie-Louise, oud zeven en veertig jaren, huishoudster, wonende te Vyve-Sint-Eloy, dewelke, geraadpleegd, hare toestemming totdat huwelijk weigert, zoo bewijst het proces-verbaal van tegenstand opgesteld door Ons Ambtenaar van den Burgerstand den zevensten dezer lopende maand Julij en aan tegenwoordige gevoegd met de andere stukken, ten eendere;
En Hanson Idalie-Leonie, oud drij en twintig jaren, dienstmeid, wonende te Vyve-Sint-Eloy, voorheen te Antwerpen, geboren te Heule den een en dertigsten December achttien honderd vijf en tachtig, meerderjarige ongehuwde dochter van Petrus Franciscus, oud negen en vijftig jaren en van Coussement, Silvia-Leonia-Octavia, oud zeven en vijftig jaren, beide werklieden, wonende te Heule, tezaemen in dit huwelijk toestemmende zoo blijkt uit eene akte van toestemming ontvangen door den Ambtenaar van den Burgerstand van Heule den twaalfsten dezer lopende maand Julij, alhier aangehecht. Voorzeide geboorten zijn bewezen door alhier aangebrachten extrakten uit de burgerstandregister van Vyve-Sint-Eloy en Heule, en aan deze gevoegd.
Welke comparanten ons hebben aanzocht over te gaan tot de voltrekking van het onder hen ontworpen huwelijk waarvan de afkondiging aan de voornaamste deur van ons gemeentehuis aangeplakt is geweest zonder tegenzeg alsook aan die van het Gemeentehuis van Antwerpen deze zondag vierden dezer lopende maand ulij zoo bewijst het ons overhandigd en alhier aangehecht getuigschrift.
Geen verzet tegen dit huwelijk ons te kennen gegeven zijnde, en voldoende aan hun verzoek, hebben Wij, na lezing gegeven te hebben van al de bovengemelde stukken, alsmede van het kapittel zes des vijfden titels van het Burgerlijk Wetboek handelende over het Huwelijk, aan den aanstaanden echtgenoot en aan de aanstaande echtgenoote gevraagd of zij elkander tot vrouw en tot man willen nemen; ieder van hen afzonderlijk en bevestigend geantwoord hebbende, verklaren Wij, in den naam van de wet, dat door het huwelijk vereenigd zijn DeBorggraeve Arthur-Joseph en Hanson, Idalie-Leonie. En ten gelijken tijde verklaren de echtelieden te erkennen en te wettigen een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren te (Harelbeken lees) Heule den twintigsten Julij negentien honderd en acht en ingeschreven op de burgerstandregister van dat jaar onder de naam en voornamen van Marguerite Marie Hanson. Welk alls plaats had in de tegenwoordigheid van Dewaele Theophile, oud vijftig jaren, gemeentesekretaris, en Baert, Theophile, oud een en veertig jaren, veldwachter, beide wonende te Vyve-Sint-Eloy, doch volgens hunne verklaring geene bloedverwanten der gehuwden zijnde. Waarvan akte dadelijk opgesteld ten bijwezen der twee getuigen, en na voorlezing hebben den bruidegom, de bruid en de twee getugen met ons geteekend.
(Sign. Arthur Deborggraeve) (Sign. Idalie Hanson) (Sign. Th Baert) (Sign. TheDewaele) (Sign. PBoulez)