Parenteel van Georgius Janssens
(Everberg)

1. Georgius Honoratus Emanuel JANSSENS (° Everberg 1765)

° Everberg 4 dec. 1765
(+) Everberg Sint-Martinus 4 dec. 1765

4 Decembris Georgius Honoratus Emanuel filius Egidii Janssens et Elisabetha Verbruggen, natus eadem die, baptizatus est a me J: De Pape pastore, susceptores R: D: Georgius Godtfriaux specialiter et Anna Bernardina Vanduinen nomine Excelli Domicillae Honorinae Catharinae Josephae nata principessa de Rubempré et Everberghe eve eta.

** Geen overlijdensakte gevonden in de index van Everberg **

** Geen huwelijksakte gevonden in de index van Everberg **

Maria Magdalena Antonetta VOECKERS (+ Everberg 1832)

+ Everberg 18 nov. 1832

Uit dit huwelijk:

1.1. Maria Christina JANSSENS (° Everberg 1804)


Joannes Franciscus ELAERTS (° Meerbeek 1804)

zoon van Antonius ELAERTS en Catharina VANDERVELDE

° Meerbeek 1804

x Everberg 9 apr. 1834

Op heden Den Negensten april duizend acht honderd vier en dertig, ten dry uere naemiddag, voor ons Guillaume Schoonjans, assessor, ambtenaer van den borgerlyken staet der gemeynte van Everbergh District Loven, provincie Braband, zyn gecompareerd Joannes Franciscus Elaerts oud dertig jaren, landbouwer, geboren en woonagtig te Meerbeeck, meerderjarig, sone van Antonius Elaerts, en Catharina VanDervelde landbouwers te Meerbeeck woonachtig, beyde alhier present en toestemmende, voldaen hebbende aen de wet raekende de Militie zoo als blijckt uijt het attest afgeleverd te Brussel den eenen twintigsten meert laestleden, ten eenre,
Ende Maria Christina Janssens oud dertig jaren beroep van naeyster, geboren en woonagtig te Everbergh, meerderjarige dogter van Georgius Honoré Emmanuel Janssens, landbouwer, te Everbergh woonagtig, alhier present en toestemmende, en van Maria Magdalena Antonetta Voeckers overleden te Everberg den achtienden november Duijzent acht honderd twee en dertig, zoo het blijckt uijt den act van overlijdinge berustende in deze meejerije alhier in het origineel gezien, ter andere zijde.
Welke comparanten ons hebben verzocht van voorts te gaen tot 't huwelyk onder hun beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeynte-huys alsmede, voor het gene der gemeynte van Meerbeek te weten, de eerste den dertigsten meert laestleden, en de tweede den sesden der loopende maend april, respectievelijk ten tien uren voormiddag.
Geene tegenstrydigheid aen dit huwelijk ons te kennen gegeven zynde, en regt doende op dit verzoek, wy hebben, naer voorlezing der stukken, blykende 't gene hier boven gemeld is, alsmede van het zesde kapitel van den borgerlyken wetboek, getiteld van 't huwelyk, gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd, of zy begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun, in 't byzonder, geantwoord hebbende van ja; wy verklaeren, in den naem van de wet, dat door 't huwelyk vereenigd zyn Joannes Franciscus Elaerts, en Maria Christina Janssens. Van alles het gene wy den tegenwoordigen act hebben opgesteld in de presentie van Antonius Elaerts, out ses en vyftig jaren, landbouwer woonagtig te Meerbeek vader van den bruijdegom, van Georgius Honoré Emanuel Janssens oud seventig jaren, landbouwer, woonagtig te Everbergh, vader van de bruyd, van Louis Peeters out negen en dertig jaren, tapper, woonagtig te Everbergh vriend van den bruydegom en van Joannes Peeters oud eenen viertig jaren horlogiemaker, woonagtig te Everbergh vriend van de bruyd; dewelke tegenwoordigen act met ons en de parteyen contractanten hebben geteekent naer dat denzelven hun was voorgelezen, uytgenomen de moeder van den bruydegom die verklaert heeft niet te connen schryven als zynde ongeleerd.

(Geteekend) J.F. Elaerts | M.C. Janssens | A. Elaerts | J. Janssens | L. Peeters | J. Peeters | G. Schoonjans
Voor gelijkvormige kopij: L. Penninckx

1.1. Maria Christina JANSSENS (° Everberg 1804)

° Everberg 1804