Parenteel van Joannes Franciscus Janssens
(Everberg)

1. Joannes Franciscus JANSSENS (° Everberg 1764 + Everberg 1835) (71 j.)

° Everberg 16 apr. 1764
(+) Everberg Sint-Martinus 16 apr. 1764

16 Aprilis Joannes Franciscus filius legitimus Egidii Janssens et Elisabetha Verbrugghen, natus 15 huius, baptizatus est a me J: De Pape pastore, susceptores Joannes Franciscus Mesmans, et Anna Grauwels.

+ Everberg 29 apr. 1835

x Everberg 19 aug. 1827

Maria Anna VOGELAERS

 

Uit dit huwelijk:

1.1. Isabella JANSSENS (1826-)


Petrus Ferdinandus OVERLOOP (° Leefdaal 1823)

zoon van Joannes Franciscus OVERLOOP en Joanna TIMMERMANS

° Leefdaal 1823

x Everberg 30 nov. 1850

Op heden dertigsten der maend November duyzend acht honderd vyftug, ten negen ure voormiddag, voor Ons Guillielmus Schoonjans, Burgemeester, Ambtenaer van den Borgerlyken Stand der Gemeente van Everbergh, Arrondissement van Loven, Provincie Braband, zyn gecompareerd in openbaere zitting Petrus Ferdinandus Overloop oud zeven en twintig jaren beroep van Mandemaker, geboren en woonagtig te Leefdael, meerderjarigen zoon van wylen Joannes Franciscus Overloop, overleden te Leefdael den achtsten April achttien honderd veertig, zoo als blyckt uyt de akt van overlyding afgeleverd te Leefdael en van Joanna Timmermans, landbouwster, woonagtig te Leefdael, alhier tegenwoordig en toestemmende, voldaen hebbende aen de wet rakende de militie zoo als blykt uyt het attest afgeleverd door den Heere Gouverneur dezer provintie te Brussel den achtsten dezer maend, ten eendere,
En Isabella Janssens oud vier en twintig jaren, landbouwster, geboren en wonende te Everbergh, meerderjarige dogter van Joannes Franciscus Janssens, overleden in deze gemeynte den negenen twintigsten april duyzent acht honderd vyf en dertig, zoo als blykt uyt den akt van overlyding berustende in deze Meyerye alhier in het origineel gezien en van Maria Anna Vogelaers, landbouwster, woonende in deze gemeynte alhier present en toestemmende, ter andere zyde.
Welke comparanten ons hebben verzocht van voorts te gaen tot 't huwelyk onder hun beraemt, waer van de afkondigingen gedaen zyn geweest voor de voornaemste deure des ingangs van ons gemeynte-huys alsmede voor degene van Leefdael te weten: de eerste den zeventienden en de tweede den vierentwintigsten der loopende maend November, respectievelyk ten tien uren Voor middag.
Geene tegenstrydigheid aen dit huwelijk ons te kennen gegeven zynde, en regt doende op dit verzoek, wy hebben, naer voorlezing der stukken, blykende 't gene hier boven gemeld is, alsmede van het zesde kapitel van den borgerlyken wetboek, getiteld van 't huwelyk, gevraegd aen den toekomenden bruydegom en de toekomende bruyd, of zy begeeren zig te nemen voor man en vrouw, ieder van hun, in 't byzonder, geantwoord hebbende van ja; wy verklaeren, in den naem van de wet, dat door 't huwelyk vereenigd zyn Petrus Ferdinandus Overloop en Isabella Janssens en tenzelven tyde hebben gemelde bruydegom en bruyd ons verklaerd dat er van hun geboren is een kind zynde van het mannelyk geslacht, en ingeschreven op de Registers van den civilen staet dezer gemeynte op den Datum van den vyftienden January achttien honderd negen en veertig, onder de naem en voornaem van Michael Janssens welk kind zy erkennen voor hunnen wettigen zoon; van alles het gene wy den tegenwoordigen akt hebben opgesteld in de presentie van Antonius Overloop oud dertig jaren, mandemaker, woonende te Leefdael, broeder van den bruydegom, van Antonius Vogelaers, oud zesentwintig jaren, arbeyder, woonende te Everbergh cozyn van de bruyd, van Petrus Poels, oud vier en vyftig jaren, veldwachter woonende in deze gemeynte vriend van den bruydegom, en van Henricus Mommaerts, oud dertig jaren, veldwachter, woonende te Meerbeek, vriend van de bruyd, en na voorlezing dezer hebben den bruydegom en de dry laetste getuygen met ons den tegenwoordigen akt van houwelyk geteekend; de bruyd, de moeder van den bruydegom, de moeder van de bruyd en den eersten getuygen hebben alle verklaerd niet te konnen schryven als zynde ongeleerd.

(Geteekend) Fer. Overloop | A. Vogelaers | P. Poels | H. Mommaerts | G. Schoonjans
Voor gelijkvormige kopij: L. Penninckx

1.1. Isabella JANSSENS (° Everberg 1826)

° Everberg 1826

Uit dit huwelijk:

1.1.1. Michael JANSSENS > OVERLOOP (° Everberg 1849)

° Everberg 15 jan. 1849