Parenteel van Henricus Streulens
(Brugge)

1. Henricus STRUELENS

x

Maria VANCASSEL

Uit dit huwelijk:

1.1 Joanna Theresia STREULENS (° Kortemark? ca 1774 + Brugge 1832)


Henricus MAES (° Kortemark? ca 1768 + Brugge 1823)
Henri

° ca 1768

  geboorte    
2 apr. 1799 geboorte dochter Angeline Colette Kortemark  
13 nov. 1803 geboorte dochter Anna Theresia Varsenare dagloner
jun. 1806 geboorte zoon Petrus    
29 sep. 1806 (38 j.) overlijden zoon Petrus Aartrijke journalier (dagloner)
1809 (41 j.) geboorte zoon Ferdinandus Kortemark  
27 jan. 1823 (55 j.) overlijden Brugge  

+ Brugge 27 jan. 1823

x

1.1 Joanna Theresia STREULENS (° Kortemark? ca 1774 + Brugge 1832)
DE STREULENS / DE STRUELINS
Thérése / Theresia / Jeanne Therese / Joanna

dochter van Henricus DE STRUELENS en Maria VANCASSEL

° ca 1774

  geboorte    
2 apr. 1799 geboorte dochter Angeline Colette Kortemark  
13 nov. 1803 (29 j.) geboorte dochter Anna Theresia Varsenare  
jun. 1806 geboorte zoon Petrus    
29 sep. 1806 overlijden zoon Petrus Aartrijke  
1809 geboorte zoon Ferdinandus Kortemark  
30 dec. 1832 overlijden Klaverstraat, Brugge  
  begrafenis    

+ Brugge 30 dec. 1832

Uit dit huwelijk:

1.1.1 Angeline Colette MAES (° Kortemark 1799)

° Kortemark 2 apr. 1799

2 apr. 1799 geboorte Kortemark  
       
  overlijden    
  begrafenis    

+

1.1.2 Anna Theresia MAES (° Varsenare 1803 + Varsenare 1803) (9 d.)

° Varsenare 13 nov. 1803
g. Rochus VANDENBUSSCHE, 46 j., Varsenare
g. Sebastiaen VERMEIRE, 49 j., Varsenare

13 nov. 1803 geboorte Varsenare  
22 nov. 1803 (9 d.) overlijden Varsenare  
  begrafenis    

+ Varsenare 22 nov. 1803
g. Sebastiaen VERMEIRE, brouwer, Varsenare

1.1.3 Petrus MAES (° ca 1806 + Aartrijke 1806) (3 m.)

° ca jun. 1806

+ Aartrijke 29 sep. 1806
g. Henri MAES, 38 j., journalier (dagloner), Aartrijke - vader
g. Pierre VERMEULEN, 60 j., cultivateur (landbouwer), Aartrijke - buurman

N° 114. L'an de grace, mil huit cent six, le trente du mois le Septembre à dix heures du matin pardevant nous maire officier de l'état civil de la commune d'Aertrycke, arrondissement de Bruges, département de la Lys, sont comparus Henri Maes âgé de trente huit ans journalier à Aertrycke et Pierre Vermeulen âgé de soixante ans cultivateur audit lieu, le premier père et le second voisin du defunt cidessous dénommé lesquels nous ont declaré que hier à neuf heures du matin Pierre Maes âgé de trois mois né et demeurant à Aertrycke, fils d'Henri Maes et de Thérése Streulens est décédé en la maison du premier déclarant, et ont déclaré, requis à signer, de ne ne savoir écrire, après qu'il leur en à été faite lecture.
(Sign. J. De Wulf maire)

1.1.4 Ferdinandus MAES (° Kortemark 1809 + Brugge 1892) (80 j.)


1.1.4 Ferdinandus MAES (° Kortemark 1809 + Brugge 1892) (80 j.)

zoon van Henricus MAES en Joanna Theresia STREULENS

° Kortemark 2 aug. 1809

2 aug. 1809 geboorte Kortemark  
  doop    
  huwelijk met Carolina Francisca    
  overlijden echtgenote Caroline Francisca    
  huwelijk met Joanna Isabella Josepha    
6 jan. 1858 (48 j.) overlijden echtgenote Joanna Isabella Josepha Brugge  
13 nov. 1874 (65 j.) huwelijk met Maria Theresia Brugge huidevettersknecht
13 feb. 1892 (80 j.) overlijden    
  begrafenis    

+ Brugge 13 feb. 1892

x

Carolina Francisca NORRO (x Brugge? ca 1850)

°

+

xx

Joanna Isabella Josepha DEBAERE (+ Brugge 1858)

°

+ Brugge 6 jan. 1858

xxx Brugge 13 nov. 1874
g. Joseph DE COCK, 59 j., bediende bij de Berg van Barmhartigheid, Brugge
g. Joseph DE COCK, 26 j., koophandelbediende, Brugge
g. Charles HENDERYCK, 60 j., werkman, Brugge
g. Joseph DANEELS, 32 j., werkman, Brugge

Ten jare achttien honderd vieren zeventig, den dertienden november om tien uren voor middag zyn voor ons Arthur Pecsteen, schepen officier van den civielen staet der stad Brugge hoofdplaats der provincie Westvlaanderen ten stadhuize publiekelyk gecompareerd: Ferdinandus Maes, huidevetters-knecht, oud vyf en zestig jaren geboren te Cortemarck op den tweeden Augustij achttienhonder negen blykens een extract uit de kerkregisters der parochie afgeleverd door den heer pastoor aldaar en waarvan alhier word gebruik gemaakt agtervolgens het besluit van den dertigsten October achttien honderd veertien, woonende te Brugge, weduwnaar 1°. van Caroline Francisca Norro, 2° van Joanna Isabella Josepha Debaere beide overleden te Brugge, de laatstgenoemde, op den zesden januarij achttien honderd acht en vyftig, meerderjarigen zoon van Henricus en van Joanne Theresia De Streulens, beide overleden in deze stad, de eerstgenomeden den zeven en twintigsten january achttien honderd drie en twintig de tweede, den dertigsten december achttien honderd twee en dertig, ten eender zyde:
En Maria Theresia Vandenneste, werkvrouw, oud vyf en vyftig jaren, geboren te Oedelem den vyfden februarij achttien honderd negentien, alhier woonende, weduwe van Pieter Franciscus Anthone, overleden te Brugge den twintigsten april achttien honderd vier en zeventig, meerderjarige dochter van Pieter en van Isabella Gevaert, beide overleden te Oedelem, den eerstgenoemden den negenentwintigsten augusty achttien honderd acht en twintig, de tweede, den twaalfsten februari achttien honderd zes en twintig, de contractanten hebben onder eed bevestigd met de vier hierna genoemde getuigen dat hunnen grootouders ook overleden zyn, en dat de plaats hunner laatste woonst als ook die van hun overlyden aan hun teelemaal onbekend zyn, ter andere zyde.
Welke comparanten verklaard hebben dat tusschen hun een huwelykscontract bestant gepaseerd den acht en twintigsten der verledene maand voor den notaris Augustue De Busschere resideerende te Brugge en ons aanzogt te procedeeren tot het huwelyk onder hun beraamd en welken afkondingen zyn gedaan geweest voor de voornaamste deur van ons stadhuis de zondagen eersten en achtsten courant op d'uur van den middag: geene tegenstryding aan dit huwelijk ons te kennen gegeven zynde, regt doende aan hun verzoek, wy hebben, nadat door ons aan de comparanten, waren voorgelezen alle de stukken hier bovenvermeld als mede het zesde kapittel vanden titel van den civielen wetboek geintituleerd van het huwelyk, gevraagd aan den toekomenden bruidegom en aan de toekomende bruid of zy begeeren elkander te nemen voor man en vrouw ieder van hun in het byzonder geantwoord hebbende dat ja wy hebben verklaard uit naam van de wet dat Ferdinandus Maes en Maria Theresia Vandenneste door het huwelyk vereenigd zyn: vanal het gene wy dezen akt opgesteld hebben in de tegenwoordigheid van Joseph De Cock, bediende by den berg van bermhertigheid oud negenenvyftig jaren, van Joseph De Cock, koophandel-bediende, oud zesentwintig jaren van Charles Henderyck, werkman oud zestig jaren en van Joseph Daneels, werkman oud twee en dertig jaren, alle vier geen bloedverwanten der egtgenooten en woonende te Brugge dewelke met ons hebben geteekend na voorlezinge behalven de derde getuige ende contractanten die verklaard hebben by onkunde niet te kunnen teekenen.
(Sign. J De Cock Leerester)
(Sign. Joseph Cock) (Sign. J. Daneels) (Sign. A. Pecsteen)

Maria Theresia VANDENNESTE (° Oedelem 1819)

dochter van Pieter VANDENNESTE en Isabella GEVAERT

° Oedelem 5 feb. 1819

5 feb. 1819 geboorte Oedelem  
  doop    
  huwelijk met Pieter Franciscus    
20 apr. 1872 (53 j.) overlijden echtgenoot Pieter Franciscus    
13 nov. 1874 (55 j.) huwelijk met Ferdinandus Brugge werkvrouw
  overlijden    
  begrafenis    

+

Uit dit huwelijk:

 

Deze was eerder gehuwd met:

Pieter Franciscus ANTHONE (+ Brugge 1872)

°

+ Brugge 20 apr. 1872